Nami Launchpad
Đăng nhập

Cấp: Normal

0
Bạn

0
Hoa hồng ước tính


Nội dung chương trình giới thiệu

Đăng ký và giới thiệu bạn bè tham gia, nhận hoa hồng từ trader và Đối tác (Partner)

Hoa hồng dành cho Đối tác (Partner):

  • Hoa hồng 5% khi giới thiệu thành công một người mua SPIN TPO trên Nami Launchpad
  • Hoa hồng 7.5% khi người được giới thiệu phát sinh giao dịch trên Nami Exchange
  • Hoa hồng 7.5% khi người được giới thiệu sử dụng SPIN trên BitBattle.io

Hoa hồng dành cho Đối tác Chiến lược (S-partner):

  • Hoa hồng 5% khi Đối tác mua SPIN qua link giới thiệu của bạn
  • Hoa hồng 5% khi Đối tác giới thiệu thành công một người mua SPIN TPO trên Nami Launchpad
  • Hoa hồng 7.5% khi Đối tác giao dịch trên Nami Exchange hoặc sử dụng SPIN trên BitBattle.io
  • Hoa hồng 7.5% khi Đối tác giới thiệu được người giao dịch trên Nami Exchange hoặc sử dụng SPIN trên BitBattle.io

Hướng dẫn cho Đối tác và Đối tác chiến lược

  • Bước 1: Lấy link giới thiệu của bạn tại đây.
  • Bước 2: Giới thiệu bạn bè đăng ký theo link giới thiệu của bạn.
  • Bước 3: Hưởng hoa hồng khi người được giới thiệu mua SPIN, phát sinh giao dịch hoặc sử dụng SPIN

Tham gia nhóm telegram https://t.me/bitbattlevn, liên hệ @namicare để trở thành Đối tác của SPIN